Làm giàu cuộc sống

Chúng tôi thu hẹp khoảng cách giữa hy vọng và cơ hội bằng cách giáo dục và làm phong phú thêm cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi cấy ghép nội tạng.

Hỗ trợ tài chính

Các Chương trình Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi cung cấp hỗ trợ ngắn hạn, chuyển tiếp cho các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi việc cấy ghép.

Gây quỹ cấy ghép

Giúp bệnh nhân cấy ghép chuẩn bị cho chi phí cấy ghép liên tục thông qua hỗ trợ gây quỹ và quản lý tài khoản cho quỹ cấy ghép.

Giáo dục & Cộng đồng

Tổ chức cung cấp các chương trình hỗ trợ và dịch vụ khác nhau để trợ giúp các nhu cầu giáo dục.

Tác động ở Georgia

%
quyên góp
đi tới Chương trình và Dịch vụ
Người bệnh
đã đăng ký vào Chương trình TFP
$
Triệu
được phân phối hàng năm trong Hỗ trợ Tài chính
$
Trao giải thưởng
học bổng học thuật hàng năm

Thu hẹp khoảng cách

Giúp cộng đồng ghép tạng

Diễn biến

Tài nguyên Nhận tất cả các tài liệu, biểu mẫu và các tài nguyên khác mà bạn cần ở một nơi.

Những cộng sự của chúng ta