Tác động của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính, giáo dục và tinh thần cho các ứng cử viên cấy ghép nội tạng, người nhận, người hiến tặng còn sống và gia đình của họ ở Georgia.

$2.03 million distributed in financial assistance in 2022

$
trong Hỗ trợ Khẩn cấp
$
trong Hỗ trợ Thuốc men
$
trong Hỗ trợ Nhà trọ
$
trong Hỗ trợ Trước khi Cấy ghép
$
trong Hỗ trợ Bảo hiểm
$
trong Hỗ trợ nha khoa

Cùng nhau bước

GTF cũng cung cấp các hội nghị giáo dục, cố vấn, dịch vụ nghề nghiệp, v.v.

Hỗ trợ người Gruzia ở cả khu vực tàu điện ngầm Atlanta và khắp tiểu bang

transplant patients took part in the JumpStart return to work initiative in 2021
+
Bệnh nhân ghép tạng nhận được hỗ trợ thông qua các chương trình và dịch vụ của GTF
bệnh nhân đăng ký Chương trình Gây quỹ Cấy ghép

Giúp chúng tôi giáo dục và làm phong phú cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi cấy ghép nội tạng.