Các chương trình của chúng tôi

Tổ chức Ghép tạng Georgia cung cấp một loạt các chương trình và dịch vụ để giúp bệnh nhân cấy ghép và gia đình của họ ở tất cả các giai đoạn trong hành trình cấy ghép của họ.

Sống lâu hơn, sống khỏe hơn

Nhờ các dịch vụ của GTF, nhiều người ở Georgia đang sống lâu hơn với các cơ quan được cấy ghép và đang tiếp tục cuộc sống khỏe mạnh, hiệu quả. Khi dân số cấy ghép nội tạng của Georgia tiếp tục tăng, GTF vẫn là tổ chức duy nhất cung cấp hỗ trợ quan trọng, phi y tế.

Các chương trình hỗ trợ tài chính

Các chương trình này cung cấp chuyển tiếp, hỗ trợ ngắn hạn cho các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi việc cấy ghép.

Chương trình Gây quỹ Cấy ghép (TFP)

Chương trình này hỗ trợ các ứng viên và người nhận cấy ghép chuẩn bị tài chính cho quá trình chi phí cấy ghép, cụ thể là chi phí thuốc theo toa và phí bảo hiểm.

Chương trình Giáo dục & Cộng đồng

Các chương trình và dịch vụ hỗ trợ hướng tới giáo dục và hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cấy ghép.

DUYỆT CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Làm giàu cuộc sống

Video Tổng quan về cách GTF có thể trợ giúp