Tác động của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính, giáo dục và tinh thần cho các ứng cử viên cấy ghép nội tạng, người nhận, người hiến tặng còn sống và gia đình của họ ở Georgia.

$1,9 triệu được phân phối hỗ trợ tài chính trực tiếp vào năm 2019

$
for Emergency Assistance
$
for Medication Assistance
$
for Housing Assistance
$
for Pre-transplant Assistance
$
for Insurance Assistance
$
for Dental Assistance

Cùng nhau bước

GTF also provides educational conferences, mentoring, marriage retreats, and more.

Hỗ trợ người Gruzia ở cả khu vực tàu điện ngầm Atlanta và khắp tiểu bang

Transplants in the State of Georgia in 2019
+
organ transplant patients received support through GTF
enrolled in our transplant fundraising program

Giúp chúng tôi giáo dục và làm phong phú cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi cấy ghép nội tạng.